สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โครโมโซมของทารก และเปรียบเทียบกับโครโมโซมคนปกติทั้งเพศชายและหญิง และพบว่าทารกนั้น
เป็นเพศหญิง แต่ทารกนั้นมีจำนวนโครโมโซมทั้งหมด 47 แท่ง โดยมีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 แท่ง ทำให้ทารกเป็นกลุ่มอาการดาวน์ซึ่งมีอาการผิดปกติทางร่างกาย เช่น หางตา เฉียงขึ้น ลิ้น จุกปาก ลิ้นแตกเป็นร่อง ดั้งจมูกแบน นิ้วมือสั้นป้อม
และมีพัฒนาการทางสมองช้า โดยมารดายิ่งมีอายุมากจะมีความเสี่ยงสูงที่จะให้กำเนิดบุตรที่เป็นกลุ่มอาการดาวน์
มากกว่ามารดาที่อายุน้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

อธิบายความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมที่ส่งผลให้เกิดกลุ่มอาการดาวน์

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

           - บันทึกผลการสังเกตโครโมโซมของทารกเปรียบเทียบกับคนปกติตามความเป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

          - ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป จากการแสดงความคิดเห็นและเชื่อมโยงข้อมูลจากการสืบค้นที่ได้มา
อธิบายการเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซมที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการดาวน์

การวัดผลและประเมินผล

 วิธีการ

          การบันทึกผลการทำกิจกรรม การตอบคำถามท้ายกิจกรรม และการอภิปรายเกี่ยวกับความผิดปกติของจำนวนและลักษณะของโครโมโซมที่ส่งผลให้เกิดกลุ่มอาการดาวน์

เครื่องมือ

          1. ใบกิจกรรมที่ 1 โครโมโซมของทารกในครรภ์เป็นปกติหรือไม่

          2. ใบงานที่ 1 เรื่อง โครโมโซมของทารกในครรภ์เป็นปกติหรือไม่       

          3. ใบความรู้ที่ 1 สาเหตุการเกิดและลักษณะของกลุ่มอาการดาวน์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ชั่วโมง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมและยีนกับโรคทางพันธุกรรม (1) 13 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)