สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน จะมีจำนวนโครโมโซมแตกต่างกันจำนวนของโครโมโซมไม่มีความสัมพันธ์กับขนาดของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีโครโมโซมเท่ากัน และมีจำนวนคงที่ในทุก ๆ รุ่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

อธิบายเกี่ยวกับจำนวนโครโมโซมในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันและสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

สังเกตลักษณะโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์เพศชายและเพศหญิง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

การอภิปรายเกี่ยวกับจำนวนโครโมโซมในสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ

เครื่องมือ

          1. ใบกิจกรรมที่ 1 โครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างไร

          2. ใบงานที่ 1 โครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างไร

          3. ใบความรู้ที่ 1 จํานวนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิต

          4. ใบความรู้ที่ 2 โครโมโซมมนุษย์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ชั่วโมง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่อง โครโมโซมและการแบ่งเซลล์ (1) 6 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)