สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โอกาสการเข้าคู่กันของแอลลีล ทำให้เกิดจีโนไทป์แบบต่าง ๆ ที่กำหนดลักษณะที่แสดงออกหรือ

ฟีโนไทป์ที่แตกต่างกัน เป็นผลให้สิ่งมีชีวิติมีลักษณะแตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

ระบุจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของสัตว์ประหลาดได้

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ตีความหมายและลงข้อสรุป โดยนำข้อมูลจากการโยนเหรียญ 2 เหรียญพร้อม ๆ กันมาเขียนจีโนไทป์และสรุปเป็นฟีโนไทป์ของสัตว์ประหลาด

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

          บันทึกผลการทำกิจกรรม และการตอบคำถามท้ายกิจกรรมโดยนำข้อมูลจากการโยนเหรียญ 2 เหรียญ
พร้อม ๆ กันมาเขียนจีโนไทป์และสรุปเป็นฟีโนไทป์ของสัตว์ประหลาด

 เครื่องมือ

          1. ใบงาน เรื่อง จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของสัตว์ประหลาดเป็นอย่างไร

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ชั่วโมง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่อง โอกาสเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก (4) 2 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)