สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาของเมนเดลทำให้พบว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตถูกควบคุมด้วยยีน ยีนจะอยู่เป็นคู่ในเซลล์ร่างกายยีนที่อยู่เป็นคู่นี้อาจมีรูปแบบเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้ รูปแบบที่แตกต่างกันของยีน เรียกว่า แอลลีล (allele)

เมื่อแอลลีลเด่นและแอลลีลด้อยมาเข้าคู่กัน แอลลีลเด่นจะข่มแอลลีลด้อยไม่ให้ปรากฏลักษณะด้อยออกมาให้เห็น
สิ่งมีชีวิตจึงแสดงลักษณะเด่นออกมา เรียกการข่มนี้ว่าการข่มอย่างสมบูรณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

 - อธิบายความแตกต่างของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ
     1. ทำการทดลองตามใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง โอกาสการเข้าคู่ของแอลลีล
2 เครื่องมือ
     1. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง โอกาสการเข้าคู่ของแอลลีล

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ชั่วโมง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่อง โอกาสเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก (1) 26 พ.ค. 66 (มีใบงาน)