สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โครโมโซมอยู่ภายในนิวเคลียสของเซลล์ ประกอบด้วยดีเอ็นเอพันอยู่รอบโปรตีนที่มีลักษณะเป็นก้อนกลม สามารถมองเห็นโครโมโซมขณะที่เซลล์มีการแบ่งเซลล์ ส่วนดีเอ็นเอ หรือกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิกประกอบด้วยหน่วยย่อย ๆ เรียงตัวต่อกันเป็นสาย 2 สายจับคู่กันและบิดเป็นเกลียว โดยดีเอ็นเอเป็นสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

- อธิบายโครงสร้างของโครโมโซมได้

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

           - สังเกตลักษณะของโครโมโซมผ่านกล้องจุลทรรศน์

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

          1. การตอบคำถามท้ายกิจกรรมเกี่ยวกับโครงสร้างของโครโมโซม

          2. บรรยายรายละเอียดลักษณะโครโมโซมที่เห็นตามความเป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

เครื่องมือ

          1. ใบความรู้ที่ 1 โครงสร้างของโครโมโซม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ชั่วโมง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่อง โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน(2) 16 พ.ค. 66 (มีใบความรู้)