สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่ใช้แสดงปริมาณ ซึ่งวัดออกมาได้เป็นจำนวนที่สามารถนำไปคำนวณหรือเปรียบเทียบได้

ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่อธิบายลักษณะ ประเภท หรือคุณสมบัติในเชิงคุณภาพ

ค่ากลางของข้อมูล เป็นค่าหรือข้อมูลที่ใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลชุดหนึ่ง ๆ ซึ่งค่ากลางของข้อมูลที่จะเรียนในชั้นนี้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คือ จำนวนที่ได้จากการหารผลบวกของข้อมูลทั้งหมดด้วยจำนวนข้อมูล

มัธยฐาน คือ ค่าค่าหนึ่งซึ่งเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยแล้ว จำนวนของข้อมูลที่น้อยกว่าหรือเท่ากับค่านั้นจะเท่ากับ จำนวนของข้อมูลที่มากกว่าหรือเท่ากับค่านั้น

ฐานนิยม คือ ข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดในข้อมูลชุดหนึ่ง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. แก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับค่ากลางของข้อมูล

2. เชื่อมโยงความรู้เรื่องค่ากลางของข้อมูลไปใช้กับสถานการณ์ในชีวิตจริง

3. ให้เหตุผลเพื่อเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

                   1. ตรวจแบบฝึกหัด 9 : การเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสม

      2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

                   1. แบบฝึกหัด 9 : การเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสม

                   2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ความในใจของข้อมูล
ชั่วโมง ความในใจของข้อมูล
เรื่อง ตัวแทนที่เป็นกลาง (4) 10 ต.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)