สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ฐานนิยม คือ ข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดในข้อมูลชุดหนึ่ง ๆ

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถหาฐานนิยมของข้อมูล

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. แก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับฐานนิยมของข้อมูล

2. เชื่อมโยงความรู้เรื่องฐานนิยมของข้อมูลไปใช้กับสถานการณ์ในชีวิตจริง

การวัดผลและประเมินผล

 วิธีการ

1. ตรวจแบบฝึกหัด 8 : ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม

2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

1. แบบฝึกหัด 8 : ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม

2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ความในใจของข้อมูล
ชั่วโมง ความในใจของข้อมูล
เรื่อง ตัวแทนที่เป็นกลาง (3) 9 ต.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)