สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

มัธยฐาน คือ ค่าค่าหนึ่งซึ่งเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยแล้ว จำนวนของข้อมูลที่น้อยกว่าหรือเท่ากับค่านั้นจะเท่ากับ จำนวนของข้อมูลที่มากกว่าหรือเท่ากับค่านั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถหามัธยฐานของข้อมูล

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. แก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ความรูเกี่ยวกับมัธยฐานของข้อมูล

2. เชื่อมโยงความรู้เรื่องมัธยฐานของข้อมูลไปใช้กับสถานการณ์ในชีวิตจริง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจแบบฝึกหัด 7 : มัธยฐาน

2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

1. แบบฝึกหัด 7 : มัธยฐาน

2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ความในใจของข้อมูล
ชั่วโมง ความในใจของข้อมูล
เรื่อง ตัวแทนที่เป็นกลาง (2) 4 ต.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)