สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คือ จำนวนที่ได้จากการหารผลบวกของข้อมูลทั้งหมดด้วยจำนวนข้อมูล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูล

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. แก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูล

2. เชื่อมโยงความรู้เรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลไปใช้กับสถานการณ์ในชีวิตจริง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจแบบฝึกหัด 6 : ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

1. แบบฝึกหัด 6 : ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ความในใจของข้อมูล
ชั่วโมง ความในใจของข้อมูล
เรื่อง ตัวแทนที่เป็นกลาง (1) 3 ต.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)