สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ฮิสโทแกรม เป็นการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณที่สร้างจากตารางแจกแจงความถี่ โดยใช้แท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากวางบนแกนนอน ณ ตำแหน่งที่แสดงค่าของข้อมูล

เมื่อแกนนอนแสดงค่าของข้อมูล และความสูงของแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงความถี่ของข้อมูล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถอ่านและแปลความหมายของข้อมูลที่นำเสนอด้วยฮิสโทแกรม

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

1. เชื่อมโยงความรู้เรื่องฮิสโทแกรมมาใช้ในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง

2. ให้เหตุผลประกอบการแปลความหมายของข้อมูลที่นำเสนอด้วยฮิสโทแกรมเพื่อหาข้อสรุปเบื้องต้น

 

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจกิจกรรม 6 : รู้ข้อมูลจากการอ่านแท่ง

2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

1. กิจกรรม 6 : รู้ข้อมูลจากการอ่านแท่ง

2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ความในใจของข้อมูล
ชั่วโมง ความในใจของข้อมูล
เรื่อง ใช้แท่งบอกข้อมูล (2) 2 ต.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)