สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ฮิสโทแกรม เป็นการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณที่สร้างจากตารางแจกแจงความถี่ โดยใช้แท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากวางบนแกนนอน ณ ตำแหน่งที่แสดงค่าของข้อมูลเมื่อแกนนอนแสดงค่าของข้อมูล และความสูงของแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงความถี่ของข้อมูล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถเขียนหรืออธิบายวิธีการนำเสนอข้อมูลด้วยฮิสโทแกรม

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถนำเสนอข้อมูลที่กำหนดให้ในรูปฮิสโทแกรม

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจกิจกรรม 5 : เขียนแท่งให้ข้อมูล

2. ตรวจแบบฝึกหัด 5 : การสร้างฮิสโทแกรม

3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

1. กิจกรรม 5 : เขียนแท่งให้ข้อมูล

2. แบบฝึกหัด 5 : การสร้างฮิสโทแกรม

3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ความในใจของข้อมูล
ชั่วโมง ความในใจของข้อมูล
เรื่อง ใช้แท่งบอกข้อมูล (1) 27 ก.ย. 66 (มีใบกิจกรรม แบบฝึกหัด)