สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แผนภาพจุด เป็นการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณโดยเขียนจุดแทนข้อมูลแต่ละตัว เหนือเส้นในแนวนอนที่มีสเกล ตรงกับตำแหน่งที่แสดงค่าของข้อมูลนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถเขียนหรืออธิบายวิธีการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพจุด

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถนำเสนอข้อมูลที่กำหนดให้ในรูปแผนภาพจุด

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจกิจกรรม 1 : เขียนจุดแทนข้อมูล

2. ตรวจแบบฝึกหัด 1 : การเขียนแผนภาพจุด

3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

 เครื่องมือ

1. กิจกรรม 1 : เขียนจุดแทนข้อมูล

2. แบบฝึกหัด 1 : การเขียนแผนภาพจุด

3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ความในใจของข้อมูล
ชั่วโมง ความในใจของข้อมูล
เรื่อง ใช้จุดบอกข้อมูล (1) 19 ก.ย. 66 (มีใบกิจกรรม แบบฝึกหัด)