สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วางแผนการสร้างแบบจำลองสนามกีฬา ได้แก่ กลุ่มที่ 1 สนามเทนนิส กลุ่มที่ 2 สนามวอลเลย์บอล กลุ่มที่ 3 สนามฟุตซอล กลุ่มที่ 4 สนามแฮนด์บอล และกลุ่มที่ 5 สนามเทควันโด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถเขียนหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยใช้ความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างเส้นขนาน และการสร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

  1. แก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงเกี่ยวกับการออกแบบ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตการสร้างเส้นขนาน และการสร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ
  2. สื่อสารและสื่อความหมายแนวคิดในการอธิบายการสร้างแบบจำลองสนามกีฬาที่กำหนดและกล่องใส่เหรียญรางวัล โดยใช้ความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตการสร้างเส้นขนาน และการสร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ
  3. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างเส้นขนาน และการสร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ ไปใช้กับสถานการณ์ในชีวิตจริง
  4. คิดสร้างสรรค์ เพื่อหาวิธีการที่หลากหลายในการสร้างแบบจำลองสนามกีฬาที่กำหนดและกล่องใส่เหรียญรางวัล โดยใช้ความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตการสร้างเส้นขนาน และการสร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจใบกิจกรรม 5 : สันตรง วงเวียน เขียนแบบโอลิมปิก

2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

1. ใบกิจกรรม 5 : สันตรง วงเวียน เขียนแบบโอลิมปิก

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เครื่องมือวินเทจ เจนจัดมหกรรมกีฬา
ชั่วโมง เครื่องมือวินเทจ เจนจัดมหกรรมกีฬา
เรื่อง สันตรง วงเวียน เขียนแบบโอลิมปิก (1) 11 ก.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)