สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บทนิยาม  รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกัน

สองคู่ มีด้านแต่ละด้านยาวเท่ากัน และไม่มีมุมใดเป็นมุมฉาก

สมบัติของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมขนม
เปียกปูนจะตั้งฉากและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถ

1. สร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน โดยอาศัยการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

2. บอกหรืออธิบายบทนิยามและทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1.สื่อสารและสื่อความหมายแนวคิดในการอธิบายรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนโดยใช้ความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

2.เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต เพื่อศึกษาการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจใบกิจกรรม 4 : ด้านขนานสร้างได้

2. ตรวจแบบฝึกหัด 3 : การสร้างรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

1. ใบกิจกรรม 4 : ด้านขนานสร้างได้

2. แบบฝึกหัด 3 : การสร้างรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เครื่องมือวินเทจ เจนจัดมหกรรมกีฬา
ชั่วโมง เครื่องมือวินเทจ เจนจัดมหกรรมกีฬา
เรื่อง ฝึกฝนการสร้างด้วยวงเวียนและสันตรง (4) 6 ก.ย. 66 (มีใบกิจกรรม แบบฝึกหัด)