สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

1. ด้านตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานยาวเท่ากัน

2. มุมตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีขนาดเท่ากัน

3.เส้นทแยงมุมทั้งสองของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันที่จุดตัดของเส้นทแยงมุม

4. ถ้ารูปสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันสองคู่ แล้วรูปสี่เหลี่ยมรูปนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

5. ถ้ารูปสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งมีมุมตรงข้ามที่มีขนาดเท่ากันสองคู่ แล้วรูปสี่เหลี่ยมรูปนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

6. ส่วนของเส้นตรงที่ปิดหัวท้ายของส่วนของเส้นตรงที่ขนานกันและยาวเท่ากันจะขนานกันและยาวเท่ากัน

 

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถ

1. สร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน โดยอาศัยการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

2. บอกหรืออธิบายบทนิยามและทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. สื่อสารและสื่อความหมายแนวคิดในการอธิบายรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานโดยใช้ความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

2. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต เพื่อศึกษาการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจใบกิจกรรม 3 : ทรายกับทะเล

2. ตรวจแบบฝึกหัด 2 : การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

           3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                      4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

        1. ใบกิจกรรม 3 : ทรายกับทะเล

        2. แบบฝึกหัด 2 : การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

        3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เครื่องมือวินเทจ เจนจัดมหกรรมกีฬา
ชั่วโมง เครื่องมือวินเทจ เจนจัดมหกรรมกีฬา
เรื่อง ฝึกฝนการสร้างด้วยวงเวียนและสันตรง (3) 5 ก.ย. 66 (มีใบกิจกรรม แบบฝึกหัด)