สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างเส้นขนาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถสร้างเส้นขนานโดยอาศัยการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. สื่อสารและสื่อความหมายแนวคิดในการอธิบายการสร้างเส้นขนานโดยใช้ความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

2. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต เพื่อศึกษาการสร้างเส้นขนาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

                    1. ตรวจใบกิจกรรม 2 : เส้นขนานสร้างได้

                    2. ตรวจแบบฝึกหัด 1 : การสร้างเส้นขนาน

        3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

       1. ใบกิจกรรม 2 : เส้นขนานสร้างได้

       2. แบบฝึกหัด 1 : การสร้างเส้นขนาน

       3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                  4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เครื่องมือวินเทจ เจนจัดมหกรรมกีฬา
ชั่วโมง เครื่องมือวินเทจ เจนจัดมหกรรมกีฬา
เรื่อง ฝึกฝนการสร้างด้วยวงเวียนและสันตรง (2) 4 ก.ย. 66 (มีใบกิจกรรม แบบฝึกหัด)