สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต 6 ข้อ ได้แก่

  1. การสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้
  2. การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้
  3. การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้
  4. การแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้
  5. การสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้
  6. การสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตทั้งหกข้อและการสร้างมุมที่มีขนาดต่าง ๆ

 ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายแนวคิดในการอธิบายการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตทั้งหกข้อ และการสร้างมุมที่มีขนาดต่าง ๆ

 

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

      วิธีการ

  1. ตรวจใบกิจกรรม 1 : 6 ข้อ บอกขั้นสร้างมุมได้มากมาย

2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

             3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

      เครื่องมือ

1. ใบกิจกรรม 1 : 6 ข้อ บอกขั้นสร้างมุมได้มากมาย

2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

           3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เครื่องมือวินเทจ เจนจัดมหกรรมกีฬา
ชั่วโมง เครื่องมือวินเทจ เจนจัดมหกรรมกีฬา
เรื่อง ฝึกฝนการสร้างด้วยวงเวียนและสันตรง (1) 30 ส.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)