สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สูตรการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอก  = พื้นที่หน้าตัดทั้งสอง +  พื้นที่ผิวด้านข้าง

= 2pr2 + 2prh

สูตรการหาปริมาตรของทรงกระบอก = พื้นที่ฐาน × ความสูง

= pr2h

เมื่อ r แทนรัศมีของวงกลมที่เป็นฐานของทรงกระบอกและ h แทนความสูงของทรงกระบอก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถเขียน หรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตจริงที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. แก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงที่ซับซ้อนโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก

2. สื่อสารและสื่อความหมายในการอธิบายแนวคิดการแก้สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริงที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก

3. เชื่อมโยงความรู้เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอกมาใช้ในการวิเคราะห์ทำความเข้าใจและแก้ปัญหาในชีวิตจริงที่ซับซ้อน

4. ให้เหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดต่าง ๆ ในการแก้สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริงที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจใบกิจกรรม 6 : ประกอบร่างเข้าสู้

2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

1. ใบกิจกรรม 6 : ประกอบร่างเข้าสู้

2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หุ่นกระบอก กอบกู้โลก
ชั่วโมง หุ่นกระบอก กอบกู้โลก
เรื่อง ประกอบร่างเข้าสู้ (2) 28 ส.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)