สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สูตรการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอก  = พื้นที่หน้าตัดทั้งสอง +  พื้นที่ผิวด้านข้าง

        = 2pr2 + 2prh

สูตรการหาปริมาตรของทรงกระบอก        = พื้นที่ฐาน × ความสูง

= pr2h

เมื่อ r แทนรัศมีของวงกลมที่เป็นฐานของทรงกระบอกและ h แทนความสูงของทรงกระบอก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถเขียน หรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตจริงเกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. แก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก

2. สื่อสารและสื่อความหมายโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงเกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก

3. เชื่อมโยงความรู้เรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอกมาใช้ในการวิเคราะห์ ทำความเข้าใจ และแก้ปัญหาในชีวิตจริง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจใบกิจกรรม 6 : ประกอบร่างเข้าสู้

2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

           3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

1. ใบกิจกรรม 6 : ประกอบร่างเข้าสู้

2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หุ่นกระบอก กอบกู้โลก
ชั่วโมง หุ่นกระบอก กอบกู้โลก
เรื่อง ประกอบร่างเข้าสู้ (1) 23 ส.ค. 66 (มีใบกิจกรรม สลากเงื่อนไขพิเศษ)