สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สูตรการหาปริมาตรของทรงกระบอก        = พื้นที่ฐาน × ความสูง

= pr2h

เมื่อ r แทนรัศมีของวงกลมที่เป็นฐานของทรงกระบอกและ h แทนความสูงของทรงกระบอก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถเขียน หรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตจริงที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการหาปริมาตรของทรงกระบอก

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. แก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงที่ซับซ้อนโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาปริมาตรของทรงกระบอก

2. สื่อสารและสื่อความหมายโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการหาปริมาตรของทรงกระบอก

3. เชื่อมโยงความรู้เรื่องการหาปริมาตรของทรงกระบอกมาใช้ในการวิเคราะห์ ทำความเข้าใจ และแก้ปัญหาในชีวิตจริงที่ซับซ้อน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจใบกิจกรรม 5 : รหัสลับจับคนร้าย

2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

1. ใบกิจกรรม 5 : รหัสลับจับคนร้าย

2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หุ่นกระบอก กอบกู้โลก
ชั่วโมง หุ่นกระบอก กอบกู้โลก
เรื่อง อาวุธจับเหล่าร้าย (3) 21 ส.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)