สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สูตรการหาปริมาตรของทรงกระบอก        = พื้นที่ฐาน × ความสูง

   = pr2h

เมื่อ r แทนรัศมีของวงกลมที่เป็นฐานของทรงกระบอกและ h แทนความสูงของทรงกระบอก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถ

1. หาปริมาตรของทรงกระบอกโดยการใช้สูตร

2. เขียน หรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหาปริมาตรของทรงกระบอก โดยการใช้สูตร

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. สื่อสารและสื่อความหมายโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหาปริมาตรของทรงกระบอกโดยการใช้สูตร

2. เชื่อมโยงความรู้เรื่องสูตรการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เพื่อศึกษาสูตรการหาปริมาตรของทรงกระบอก

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจแบบฝึกหัด 3 : ปริมาตรของทรงกระบอก

2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

 เครื่องมือ

1. แบบฝึกหัด 3 : ปริมาตรของทรงกระบอก

2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หุ่นกระบอก กอบกู้โลก
ชั่วโมง หุ่นกระบอก กอบกู้โลก
เรื่อง อาวุธจับเหล่าร้าย (1) 15 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)