สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สูตรการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอก  = พื้นที่หน้าตัดทั้งสอง +  พื้นที่ผิวด้านข้าง

        = 2pr2 + 2prh

เมื่อ r แทนรัศมีของวงกลมที่ฐาน และ h แทนความสูงของทรงกระบอก

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถเขียน หรืออธิบายวิธีการแก้โจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ โดยใช้ความรู้เรื่องการหาพื้นที่ผิวทรงกระบอก

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

1. แก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอก

2. สื่อสารและสื่อความหมายโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงเกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอก

3. เชื่อมโยงความรู้เรื่องการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอก และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์ ทำความเข้าใจ และแก้ปัญหาในชีวิตจริง

การวัดผลและประเมินผล

 วิธีการ

1. ตรวจกิจกรรม 3 : ตามล่าหา…

2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

           3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

 เครื่องมือ

1. กิจกรรม 3 : ตามล่าหา…

2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

           3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หุ่นกระบอก กอบกู้โลก
ชั่วโมง หุ่นกระบอก กอบกู้โลก
เรื่อง ตามล่าหาชุดเกราะ (4) 8 ส.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)