สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สูตรการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอก  = พื้นที่หน้าตัดทั้งสอง +  พื้นที่ผิวด้านข้าง

= 2pr2 + 2prh

เมื่อ r แทนรัศมีของวงกลมที่ฐาน และ h แทนความสูงของทรงกระบอก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอก

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถสื่อสารแนวคิดในการหาคำตอบของปัญหาเกี่ยวกับการหา

พื้นที่ผิวของทรงกระบอก

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

  1. ตรวจแบบฝึกหัด 2 : โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวของทรงกระบอก

2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

              3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

  1. แบบฝึกหัด 2 : โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวของทรงกระบอก

2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

             3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หุ่นกระบอก กอบกู้โลก
ชั่วโมง หุ่นกระบอก กอบกู้โลก
เรื่อง ตามล่าหาชุดเกราะ (3) 7 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)