สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   ทรงกระบอก เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานสองฐานเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการและอยู่บนระนาบที่ขนานกัน และเมื่อตัดด้วยระนาบที่ขนานกับฐาน จะได้หน้าตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการกับฐานเสมอ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถระบุส่วนต่าง ๆ ของทรงกระบอก

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถสื่อสารแนวคิดในการระบุลักษณะของทรงกระบอก

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจใบกิจกรรม 1 : คลี่ชุดหุ่นกระบอก

2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

           3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

1. ใบกิจกรรม 1 : คลี่ชุดหุ่นกระบอก

2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

           3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

 

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หุ่นกระบอก กอบกู้โลก
ชั่วโมง หุ่นกระบอก กอบกู้โลก
เรื่อง ตามล่าหาชุดเกราะ (1) 25 ก.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)