สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การนำความรู้เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมไปใช้ในการแก้สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริงที่ซับซ้อน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถเขียน หรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตจริงที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. แก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงที่ซับซ้อนโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม

2. สื่อสารและสื่อความหมายในการอธิบายแนวคิดการแก้สถานการณ์ปัญหาในชีวตจริงที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม

3. เชื่อมโยงความรู้เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมมาใช้ในการวิเคราะห์ทำความเข้าใจและแก้ปัญหาในชีวิตจริงที่ซับซ้อน

             4. ให้เหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดต่าง ๆ ในการแก้สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริงที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

              1. ตรวจใบกิจกรรม 7 : กระถางต้นไม้สร้างรายได้

2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

             3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

             1. ใบกิจกรรม 7 : กระถางต้นไม้สร้างรายได้

             2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

             3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ปริซึมลอกลาย สร้างรายได้จากกระถาง
ชั่วโมง ปริซึมลอกลาย สร้างรายได้จากกระถาง
เรื่อง กระถางต้นไม้สร้างรายได้ (1) 18 ก.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)