สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สูตรการหาปริมาตรของปริซึม คือ พื้นที่ฐาน × ความสูง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถ

1. หาปริมาตรของปริซึมโดยการใช้สูตร

2. เขียน หรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหาปริมาตรของปริซึม โดยการใช้สูตร

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. สื่อสารและสื่อความหมายโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหาปริมาตรของปริซึมโดยการใช้สูตร

2. ให้เหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหาปริมาตรของปริซึมโดยการใช้สูตร

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

                   1. ตรวจใบกิจกรรม 5 : อักษรซ่อนฐาน

       2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                    3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

                   1. ใบกิจกรรม 5 : อักษรซ่อนฐาน

                   2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ปริซึมลอกลาย สร้างรายได้จากกระถาง
ชั่วโมง ปริซึมลอกลาย สร้างรายได้จากกระถาง
เรื่อง เลือกไม้ลดคายน้ำ (2) 11 ก.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)