สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สูตรการหาพื้นที่ผิวของปริซึม ซึ่งเท่ากับพื้นที่ของฐานทั้งสองรวมกับพื้นที่ของด้านข้างของปริซึม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถเขียน หรืออธิบายวิธีการแก้โจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ โดยใช้ความรู้เรื่องการหาพื้นที่ผิวของปริซึม

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. แก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวของปริซึม

2. สื่อสารและสื่อความหมายโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงเกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวของปริซึม

             3. เชื่อมโยงความรู้เรื่องการหาพื้นที่ผิวของปริซึม และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์ ทำความเข้าใจ และแก้ปัญหาในชีวิตจริง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

                   1. ตรวจใบกิจกรรม 4 : ระบายสีที่กระถาง

      2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

                   1. ใบกิจกรรม 4 : ระบายสีที่กระถาง

                   2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ปริซึมลอกลาย สร้างรายได้จากกระถาง
ชั่วโมง ปริซึมลอกลาย สร้างรายได้จากกระถาง
เรื่อง ลอกลายขยายปริซึม (4) 4 ก.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)