สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พื้นที่ผิวของปริซึม คือ พื้นที่ด้านข้างทั้งหมดรวมกับพื้นที่ของฐานทั้งสอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถหาพื้นที่ผิวของปริซึม

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถสื่อสารแนวคิดในการหาคำตอบของปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวของปริซึม

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

                   1. ตรวจใบกิจกรรม 3 : แบ่งส่วนพื้นที่ผิว

                   2. ตรวจใบแบบฝึกหัด 3 : พื้นที่ผิวของปริซึม        

      3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

                   1. ใบกิจกรรม 3 : แบ่งส่วนพื้นที่ผิว

                   2. ใบแบบฝึกหัด 3 : พื้นที่ผิวของปริซึม               

                   3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ปริซึมลอกลาย สร้างรายได้จากกระถาง
ชั่วโมง ปริซึมลอกลาย สร้างรายได้จากกระถาง
เรื่อง ลอกลายขยายปริซึม (3) 3 ก.ค. 66 (มีใบกิจกรรม แบบฝึกหัด)