สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

รูปคลี่ของปริซึม คือ รูปเรขาคณิตสองมิติที่แสดงหน้าแต่ละหน้าของปริซึมที่คลี่ออกมาจากบริเวณ    ที่เป็นสันหรือขอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถระบุรูปคลี่ของปริซึมที่กำหนดให้

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถสื่อสารแนวคิดในการระบุรูปคลี่ของปริซึมที่กำหนดให้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

                   1. ตรวจใบกิจกรรม 2 : แกะกล่องจ้องภาพ

                   2. ตรวจใบแบบฝึกหัด 2 : รูปคลี่ของปริซึม 

      3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

                   1. ใบกิจกรรม 2 : แกะกล่องจ้องภาพ

                   2. ใบแบบฝึกหัด 2 : รูปคลี่ของปริซึม                 

                   3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ปริซึมลอกลาย สร้างรายได้จากกระถาง
ชั่วโมง ปริซึมลอกลาย สร้างรายได้จากกระถาง
เรื่อง ลอกลายขยายปริซึม (2) 28 มิ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม แบบฝึกหัด)