สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปริซึม เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ฐานทั้งสองอยู่บนระนาบที่ขนานกันและด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถระบุส่วนต่าง ๆ ของปริซึม

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถสื่อสารแนวคิดในการระบุลักษณะของปริซึม

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

             1. ตรวจใบกิจกรรม 1 : สำรวจตรวจปริซึม 

             2. ตรวจใบแบบฝึกหัด 1 : ปริซึม  

  3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

             4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

                   1. ใบกิจกรรม 7 : วางได้ใช่เลย

                   2. ใบแบบฝึกหัด 1 : ปริซึม        

                   3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ปริซึมลอกลาย สร้างรายได้จากกระถาง
ชั่วโมง ปริซึมลอกลาย สร้างรายได้จากกระถาง
เรื่อง ลอกลายขยายปริซึม (1) 27 มิ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม แบบฝึกหัด)