สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการหารของจำนวนสอง

เมื่อ a และ b เป็นจำนวนใด ๆ ที่ไม่เท่ากับ 0   m และ n เป็นจำนวนเต็ม

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถ

1. เขียนเลขยกกำลัง

2. ใช้บทนิยามและสมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลังมาใช้ในการหาค่าของเลขยกกำลัง

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. สื่อสารและสื่อความหมายโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการหาค่าของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

       2. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับบทนิยามของเลขยกกำลัง เพื่อศึกษาสมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง

3. ให้เหตุผลประกอบแนวคิดในการหาคำตอบเกี่ยวกับเลขยกกำลัง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจแบบฝึกหัด 6 : สมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการหารของจำนวนสองจำนวน

2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

           3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

           1. แบบฝึกหัด 6 : สมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการหารของจำนวนสองจำนวน

2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

           3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ฝึกกำลัง เพิ่มพลังสมอง
ชั่วโมง ฝึกกำลัง เพิ่มพลังสมอง
เรื่อง ฝึกฝนกำลังเพิ่มเติม (3) 21 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)