สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

เมื่อ a เป็นจำนวนใด ๆ ที่ไม่เท่ากับ 0   m และ n เป็นจำนวนเต็ม

(am)n = amn

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถ

1. เขียนเลขยกกำลัง (am)n ให้อยู่ในรูป   amn

2. ใช้บทนิยามและสมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลังมาใช้ในการหาค่าของเลขยกกำลัง

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. สื่อสารและสื่อความหมายโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการหาค่าของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

             2. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับบทนิยามของเลขยกกำลัง เพื่อศึกษาสมบัติอื่น ๆของเลขยกกำลัง

             3. ให้เหตุผลประกอบแนวคิดในการหาคำตอบเกี่ยวกับเลขยกกำลัง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

           1. ตรวจใบกิจกรรม 3 : วิทยายุทธเพิ่ม

2. ตรวจแบบฝึกหัด 4 : สมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

           4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

 เครื่องมือ

           1. ใบกิจกรรม 3 : วิทยายุทธเพิ่ม

2. แบบฝึกหัด 4 : สมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

           4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ฝึกกำลัง เพิ่มพลังสมอง
ชั่วโมง ฝึกกำลัง เพิ่มพลังสมอง
เรื่อง ฝึกฝนกำลังเพิ่มเติม (1) 19 มิ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม แบบฝึกหัด)