สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อ a เป็นจำนวนใด ๆ ที่ไม่เท่ากับ 0   m และ n เป็นจำนวนเต็ม

am × an = am + n

เมื่อ a เป็นจำนวนใด ๆ ที่ไม่เท่ากับ 0   m และ n เป็นจำนวนเต็ม

am  an = am – n

บทนิยามของเลขยกกำลัง

เมื่อ a เป็นจำนวนใด ๆ ที่ไม่เท่ากับ 0 และ n เป็นจำนวนเต็ม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถใช้บทนิยามและสมบัติของการคูณและการหารเลขยกกำลังในการหาค่าเกี่ยวกับเลขยกกำลัง

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. สื่อสารและสื่อความหมายโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการหาค่าของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

             2. ให้เหตุผลประกอบแนวคิดในการหาคำตอบเกี่ยวกับเลขยกกำลัง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

           1. ตรวจกิจกรรมจิ๊กซอว์ต่อกำลัง

2. ตรวจแบบฝึกหัด 3: สมบัติของการคูณและการหารเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

           3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

           4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

 เครื่องมือ

           1. กิจกรรมจิ๊กซอว์ต่อกำลัง

2. แบบฝึกหัด 3: สมบัติของการคูณและการหารเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

           4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ฝึกกำลัง เพิ่มพลังสมอง
ชั่วโมง ฝึกกำลัง เพิ่มพลังสมอง
เรื่อง เพิ่มวิทยายุทธคูณหาร (3) 14 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด บัตรกิจกรรม)