สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อ a เป็นจำนวนใด ๆ m และ n เป็นจำนวนเต็ม

am × an = am + n

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถหาผลคูณของเลขยกกำลัง เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. สื่อสารและสื่อความหมายโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการหาค่าของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

2. เชื่อมโยงความรู้เรื่องเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก เพื่อศึกษาสมบัติของการคูณเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

3. ให้เหตุผลเพื่อสรุปข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการคูณเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม รวมทั้งให้เหตุผลประกอบแนวคิดในการหาคำตอบเกี่ยวกับเลขยกกำลัง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

                   1. ตรวจใบกิจกรรม 1 : วิทยายุทธการคูณ

                   2. ตรวจแบบฝึกหัด 1 : สมบัติของการคูณเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

      3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

 เครื่องมือ

                   1. ใบกิจกรรม 1 : วิทยายุทธการคูณ

                   2. แบบฝึกหัด 1 : สมบัติของการคูณเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

      3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ฝึกกำลัง เพิ่มพลังสมอง
ชั่วโมง ฝึกกำลัง เพิ่มพลังสมอง
เรื่อง เพิ่มวิทยายุทธคูณหาร (1) 12 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด ใบกิจกรรม)