สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในชีวิตจริงเราสามารถนำทฤษฎีบทพีทาโกรัสมาช่วยในการหาความยาว ความกว้าง หรือความสูงของสิ่งที่เราต้องการวัดได้ โดยเราต้องทราบความยาวของด้านสองด้าน

ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่เป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้เราหาความยาวของด้านที่เหลือได้ ซึ่งเราอาจจะใช้การวัดหรือสิ่งที่สถานการณ์กำหนดมาใช้หาความยาวของด้านที่เหลือ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถเขียน หรืออธิบายวิธีการแก้โจทย์ปัญหาในชีวิตจริงที่กำหนดให้ โดยใช้ความรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. แก้ปัญหาในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส

2. สื่อสารและสื่อความหมายเกี่ยวกับการอธิบายแนวคิดในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

3. เชื่อมโยงความรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้กับสถานการณ์ในชีวิตจริง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

                   1. ตรวจใบกิจกรรม 7 : วางได้ใช่เลย                 

      2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

                   1. ใบกิจกรรม 7 : วางได้ใช่เลย

                   2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉากนี้มีประโยชน์
ชั่วโมง ฉากนี้มีประโยชน์
เรื่อง ของขวัญปิ่นปักผม 6 มิ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)