สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส  สำหรับรูปสามเหลี่ยมใด ๆ ถ้ากำลังสองของความยาวของด้าน ด้านหนึ่งเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านอีกสองด้าน แล้วรูปสามเหลี่ยมนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

การนำบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส ไปใช้ในการหาว่ารูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให้ เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของ รูปสามเหลี่ยมนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถเขียน หรืออธิบายวิธีการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่กำหนดให้ โดยใช้ความรู้เรื่องบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส และทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. แก้ปัญหาในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส

             2. สื่อสารและสื่อความหมายเกี่ยวกับการอธิบายแนวคิดในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

3. เชื่อมโยงความรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้กับสถานการณ์ในชีวิตจริง

การวัดผลและประเมินผล

 วิธีการ

                   1. ตรวจใบกิจกรรม 6 : หาฉันให้เจอ                 

      2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

                   1. ใบกิจกรรม 6 : หาฉันให้เจอ

                   2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉากนี้มีประโยชน์
ชั่วโมง ฉากนี้มีประโยชน์
เรื่อง สามด้านชี้ฉาก (2) 31 พ.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)