สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส  สำหรับรูปสามเหลี่ยมใด ๆ ถ้ากำลังสองของความยาวของด้าน   

ด้านหนึ่งเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านอีกสองด้าน แล้วรูปสามเหลี่ยมนั้นเป็น

รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถบอกได้ว่ารูปสามเหลี่ยมที่กำหนดความยาวของด้านทั้งสามมาให้ รูปใดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. เชื่อมโยงความรู้เรื่องเลขยกกำลังมาใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับบทกลับของทฤษฎีบท พีทาโกรัส

2. ให้เหตุผลเพื่อสรุปบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

                   1. ตรวจใบกิจกรรม 5 เรื่อง รูปสามเหลี่ยมต้องสงสัย ตอนที่ 1 และ 3 โดย

                       ตอนที่ 1 เติมคำตอบลงตารางได้ถูกต้อง ได้ข้อละ 1 คะแนน

                       ตอนที่ 3 แก้ปัญหาได้ถูกต้อง ได้ 2 คะแนน

                   2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

                   1. ตรวจใบกิจกรรม 5 เรื่อง รูปสามเหลี่ยมต้องสงสัย

                   2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉากนี้มีประโยชน์
ชั่วโมง ฉากนี้มีประโยชน์
เรื่อง สามด้านชี้ฉาก (1) 30 พ.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)