สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแก้ปัญหาโดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เราจะต้องวาดรูปให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ระบุให้ครบถ้วนและวิเคราะห์ว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หานั้นคืออะไร

มีข้อมูลใดหรือความยาวของด้านใดที่ต้องใช้ในการหาคำตอบ เช่น การหาความยาวของด้านจะต้องอาศัยข้อมูลใดบ้างมาสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

เพื่อนำไปสู่คำตอบ จากนั้น เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว จึงใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสหาความยาวของด้านที่ต้องการ เพื่อนำไปสู่คำตอบของโจทย์ต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

              นักเรียนสามารถเขียน หรืออธิบายวิธีการแก้โจทย์ปัญหาในชีวิตจริงที่กำหนดให้ โดยใช้ความรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. แก้ปัญหาปัญหาในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส

2. เชื่อมโยงความรู้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้กับสถานการณ์ในชีวิตจริง

             3. สื่อสารและสื่อความหมายเกี่ยวกับการอธิบายแนวคิดในการแก้ปัญหาปัญหาในชีวิตจริงโดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

                   1. ตรวจใบกิจกรรม 4 เรื่อง จัดงานใหญ่สบายกระเป๋า

                   2. ตรวจแบบฝึกหัด 4 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (4)

                   3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

                   1. ใบกิจกรรม 4 เรื่อง จัดงานใหญ่สบายกระเป๋า

                   2. แบบฝึกหัด 4 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (4)

                   3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉากนี้มีประโยชน์
ชั่วโมง ฉากนี้มีประโยชน์
เรื่อง พีทาโกรัสช่วยด้วย (3) 29 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด ใบกิจกรรม)