สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การนำทฤษฎีบทพีทาโกรัส ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง เช่น การหาความยาว การหาความสูง การหาระยะทาง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถเขียน หรืออธิบายวิธีการแก้โจทย์ปัญหาในชีวิตจริงที่กำหนดให้ โดยใช้ความรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และปัญหาในชีวิตจริง โดยใช้ความรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส

2. เชื่อมโยงความรู้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้กับสถานการณ์ในชีวิตจริง

   3. สื่อสารและสื่อความหมายเกี่ยวกับการอธิบายแนวคิดในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

                   1. ตรวจใบกิจกรรม 3 : วาดลายแทงล่าสมบัติ

 

                   2. ตรวจแบบฝึกหัด 3 : ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (3)  โดยตอบได้ถูกต้อง

                   3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

                   1. ใบกิจกรรม 3 : วาดลายแทงล่าสมบัติ

                   2. แบบฝึกหัด 3 : ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (3) 

                   3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉากนี้มีประโยชน์
ชั่วโมง ฉากนี้มีประโยชน์
เรื่อง พีทาโกรัสช่วยด้วย (2) 24 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด ใบกิจกรรม)