สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การนำทฤษฎีบทพีทาโกรัส ไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง เช่น การหาความยาว การหาความสูง การหาระยะทาง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถเขียน หรืออธิบายวิธีการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่กำหนดให้ โดยใช้ความรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้ความรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส

2. สื่อสารและสื่อความหมายเกี่ยวกับการอธิบายแนวคิดในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

                   1. ตรวจใบกิจกรรม 2 : แยกร่างหาคำตอบ  โดย

ตอนที่ 1 วาดรูปให้ถูกต้อง

ตอนที่ 2 หาความยาวของด้านได้ถูกต้อง

                   2. ตรวจแบบฝึกหัด 2 : ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (2)  โดยตอบได้ถูกต้อง

                   3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

 

เครื่องมือ

                   1. ใบกิจกรรม 2 : แยกร่างหาคำตอบ

                   2. แบบฝึกหัด 2 : ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (2) 

                   3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉากนี้มีประโยชน์
ชั่วโมง ฉากนี้มีประโยชน์
เรื่อง พีทาโกรัสช่วยด้วย (1) 23 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด ใบกิจกรรม)