สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

  • สำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ กำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉาก
  • สำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับ ผลบวกของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉาก

การหาความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถหาความยาวของด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก เมื่อกำหนดความยาวของด้าน     อีกสองด้านให้

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. เชื่อมโยงความรู้เรื่องเลขยกกำลังมาใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัส

2. สื่อสารและสื่อความหมายแนวคิดในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัส

3. ให้เหตุผลเพื่อสรุปทฤษฎีบทพีทาโกรัส

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

                   1. ตรวจแบบฝึกหัด 1 : ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (1)  ข้อละ 3 คะแนน

                   2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

                   1. แบบฝึกหัด 1 : ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (1) 

                   2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉากนี้มีประโยชน์
ชั่วโมง ฉากนี้มีประโยชน์
เรื่อง ความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ (2) 22 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)