สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียกชื่อด้านต่าง ๆ ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก เป็นไปตามสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก สำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ

กำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถสื่อสารความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

                   1. ตรวจใบกิจกรรม 1 : วัดครบพบความจริง ตอนที่ 1 โดยเติมข้อมูลได้ถูกต้อง

                   2. ตรวจใบกิจกรรม 1 : วัดครบพบความจริง ตอนที่ 2 โดยตอบได้ถูกต้องทั้ง 2 ข้อ

                   3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

 เครื่องมือ

                   1. ใบกิจกรรม 1 : วัดครบพบความจริง

                   2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                   3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉากนี้มีประโยชน์
ชั่วโมง ฉากนี้มีประโยชน์
เรื่อง ความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ (1) 16 พ.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)