สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเขียนย่อความ คือ การเขียนเรียบเรียงเรื่องที่อ่าน ฟัง หรือดูอย่างกระชับ ด้วยสำนวนภาษาของผู้ย่อเอง หากมีคำสรรพนามให้เปลี่ยนคำสรรพนามเป็นบุรุษที่ ๓ หากมีเครื่องหมายอัญประกาศให้ตัดออก และเก็บใจความสำคัญของเรื่องไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อนักเรียนเรียนรู้แล้วจะทำให้สามารถเรียบเรียงข้อความด้วยสำนวนภาษาของตนเองได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  1. อธิบายหลักการเขียนย่อความได้
  2. อธิบายการเขียนแบบขึ้นต้นย่อความสำหรับงานเขียนประเภทต่าง ๆ ได้

ด้านทักษะกระบวนการ

  1. เขียนย่อความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ ได้

ด้านคุณลักษณะ

 - คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้

             2. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ

- การตรวจการนำเสนอรูปแบบการเขียนแบบขึ้นต้นย่อความสำหรับงานเขียนประเภทต่าง ๆ

เครื่องมือ

- คำถาม

- ใบงาน

- ใบความรู้

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สังเกตสื่อบันทึกสาร
ชั่วโมง สังเกตสื่อบันทึกสาร
เรื่อง ลำนำบันทึก (2) 29 ก.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)