สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำสมาส คือ การสร้างคำใหม่ในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต เกิดจากการนำคำที่มาจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตตั้งแต่ ๒ คำขึ้นไป มารวมกันเป็นคำเดียวกันและเกิดความหมายใหม่

ซึ่งมีทั้งหมด ๒ ประเภท ได้แก่ สมาสแบบสมาสและสมาสแบบสนธิ ซึ่งการสร้างคำสมาสแบบสมาส คือ การนำคำภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตตั้งแต่ ๒ คำขึ้นไปมารวมกันหรือนำมาติดกัน

และไม่มีการกลมกลืนเสียง เมื่อนักเรียนเรียนรู้แล้วจะทำให้สามารถเลือกสรรคำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและหลากหลาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  1. อธิบายหลักการสร้างคำสมาสแบบสมาสได้

ด้านทักษะกระบวนการ

  1. สร้างคำสมาสแบบสมาสได้

ด้านคุณลักษณะ

 - คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ

- การตรวจใบงานที่ ๗ เรื่อง การสร้างคำสมาสแบบสมาส

เครื่องมือ

- คำถาม

- ใบงาน

- ใบความรู้

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สังเกตสื่อบันทึกสาร
ชั่วโมง สังเกตสื่อบันทึกสาร
เรื่อง ฉลาดใช้คำ (1) 22 ก.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และตารางเกมบิงโก)