สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงเป็นบทพระนิพนธ์ใน  เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร ไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ เป็นเนื้อหาที่เล่าเรื่องการเสด็จไปทรงนมัสการพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี และทอดพระเนตรชมธรรมชาติพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชนานาชนิด ผู้อ่านจึงได้รับสารที่เป็นลักษณะเฉพาะของพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชที่ถ่ายทอดผ่านมุมมองของกวี สะท้อนให้เห็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่ธารทองแดงในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  1. บอกเนื้อหาของกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงได้

ด้านทักษะกระบวนการ

  1. ถอดคำประพันธ์จากเรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงได้

ด้านคุณลักษณะ

 - คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

- คุณลักษณะเฉพาะ

1. เห็นคุณค่าของวรรณคดีไทย

             2. เข้าใจลักษณะบทร้อยกรองไทย

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ

- การตรวจใบงานที่ ๖.๒ เรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

 เครื่องมือ

- คำถาม

- ใบงาน

- ใบความรู้

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สังเกตสื่อบันทึกสาร
ชั่วโมง สังเกตสื่อบันทึกสาร
เรื่อง ยลยินธรรมชาติ (2) กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 21 ก.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)