สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง เป็นบทพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร ทรงพระนิพนธ์เป็นกาพย์ห่อโคลง มีเนื้อหาเล่าเรื่องการเสด็จเดินทางไปพระพุทธบาทและชมธรรมชาติ โดยกล่าวถึงพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชนานาชนิด แล้วบันทึกผ่านฉันทลักษณ์กาพย์ห่อโคลง เมื่อนักเรียนได้ศึกษาหน่วยการเรียนรู้นี้แล้วจะสามารถเข้าใจความเป็นมาของกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง เข้าใจลักษณะของกาพย์ห่อโคลงเห็นคุณค่าด้านเนื้อหาและวรรณศิลป์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  1. อธิบายภูมิหลังและจุดประสงค์ในการแต่งกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงได้
  2. อธิบายลักษณะคำประพันธ์กาพย์ห่อโคลงได้

ด้านทักษะกระบวนการ

  1. สรุปสาระสำคัญในรูปแบบแผนภาพความคิดได้
  2. อภิปรายความรู้ในกลุ่มทำงานได้

ด้านคุณลักษณะ

 - คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

       - คุณลักษณะเฉพาะ

1. เห็นคุณค่าของวรรณคดีไทย

              2. เข้าใจลักษณะบทร้อยกรองไทย

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ

- การตรวจผลการสรุปและการนำเสนอรูปแบบแผนภาพความคิด

เครื่องมือ

- คำถาม

- ใบงาน

- ใบความรู้

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สังเกตสื่อบันทึกสาร
ชั่วโมง สังเกตสื่อบันทึกสาร
เรื่อง ยลยินธรรมชาติ (1) กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 20 ก.ย. 66 (มีใบความรู้)