สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การบรรยาย คือ การเล่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพเหตุการณ์ ช่วงเวลา สถานที่บุคคล สภาพแวดล้อม ส่วนการพรรณนา คือ การเล่าเรื่องโดยสอดแทรกอารมณ์

ความรู้สึกของผู้เขียน อธิบายรายละเอียดโดยใช้ภาษาที่เป็นถ้อยคำสละสลวย เพื่อให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  1. จำแนกการใช้ภาษาบรรยายและภาษาพรรณนาจากงานเขียนได้

ด้านทักษะกระบวนการ

  1. มีวิจารณญาณในการเลือกรับสารตามประเภทที่ต้องการ

ด้านคุณลักษณะ

 - คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ซื่อสัตย์สุจริต

2. ใฝ่เรียนรู้                                                    

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

- คุณลักษณะเฉพาะ

1. มีวิจารณญาณในการรับสาร

             2. มีคุณธรรมในการโน้มน้าวใจ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ

- การตรวจใบงานที่ 4 เรื่อง การเขียนบรรยายและการเขียนพรรณนาจากวรรณคดี

เครื่องมือ

- คำถาม

- ใบงาน

- ใบความรู้

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สังเกตสื่อบันทึกสาร
ชั่วโมง สังเกตสื่อบันทึกสาร
เรื่อง โวหารวรรณศิลป์ (4) 15 ก.ย. 66 (มีใบงาน)