สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การพูดโฆษณา คือ การพูดประกาศให้ผู้ฟังรับรู้ข้อความ ส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการค้าขายและธุรกิจ ให้ผู้ฟังเกิดความสนใจและคล้อยตามไปกับการโฆษณานั้น

เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ก็จะทำให้รู้จักใช้กลวิธีในการพูดโฆษณาอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  1. อธิบายหลักการพูดโฆษณาได้

ด้านทักษะกระบวนการ

  1. พูดโฆษณษาจากสินค้าที่กำหนดได้

ด้านคุณลักษณะ

 - คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ซื่อสัตย์สุจริต

2. ใฝ่เรียนรู้                                                    

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

- คุณลักษณะเฉพาะ

1. มีวิจารณญาณในการรับสาร

2. มีคุณธรรมในการโน้มน้าวใจ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ

- การตรวจรูปแบบการพูดโฆษณาจากสินค้าที่กำหนด

เครื่องมือ

- คำถาม

- ใบงาน

- ใบความรู้

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โน้มน้าวใจให้เชื่อถือ
ชั่วโมง โน้มน้าวใจให้เชื่อถือ
เรื่อง มุ่งมั่นโน้มน้าวใจ (3) 7 ก.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)