สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการเนื้อหากล่าวถึง “กิจ ๑๐ ประการที่ผู้ประพฤติยังไม่เคยเสียใจ” ทำให้เห็นคุณค่าทางด้านเนื้อหาที่มีคำสอนที่เป็นสากล สามารถสั่งสอนผู้คนในสังคมได้อย่างทั่วถึงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่จะทำให้ผู้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้ประพฤติรู้สึกเสียใจต่อการกระทำของตนในภายหลัง และทำให้ไม่อยากที่จะกระทำสิ่งนั้นอีก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  1. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีเรื่อง โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการได้

ด้านทักษะกระบวนการ

  1. เขียนอธิบายเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับข้อคำสอนในวรรณคดีได้
  2. วิเคราะห์เนื้อหาของโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการและนำข้อคิดไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

ด้านคุณลักษณะ

 - คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มุ่งมันในการทำงาน

2. รักความเป็นไทย

- คุณลักษณะเฉพาะ

1. เห็นคุณค่าวรรณคดี และลักษณะคำประพันธ์ไทย

2. รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ

- การตรวจใบงานที่ 10 เรื่อง ข้อความสะท้อนโคลงสุภาษิต

เครื่องมือ

- คำถาม

- ใบงาน

- ใบความรู้

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โน้มน้าวใจให้เชื่อถือ
ชั่วโมง โน้มน้าวใจให้เชื่อถือ
เรื่อง โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ (2) 23 ส.ค. 66 (มีใบงาน บัตรข้อความ)