สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คนไทยรับเอาภาษาของชนชาติต่าง ๆ มามาก บางคำดูเหมือนกลืนเป็นเนื้อเดียวกับคำไทย บางคำยังพอสืบค้นได้ว่ามีที่มาจากภาษาใด สาเหตุที่มีการยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย

นอกจากจะเกิดจากความสัมพันธ์ทางการทูต การค้าขาย การรับเอาความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเผยแผ่ศาสนา ประเทศไทยรับภาษาบาลีผ่านหลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธซึ่งเผยแผ่

เข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยหนึ่งในหลักการภาษาบาลี คือ หลักตัวสะกด ตัวตาม ซึ่งสามารถทำความเข้าใจได้โดยการจดจำพยัญชนะวรรคในภาษาบาลี ซึ่งแบ่งเป็น ๕ วรรค วรรคละ ๕ ตัว

และพยัญชนะเศษวรรค ๘ ตัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  1. อธิบายที่มาของภาษาบาลีในภาษาไทยได้
  2. บอกหลักการสังเกตคำภาษาบาลีในภาษาไทยได้

ด้านทักษะกระบวนการ

      1. วิเคราะห์ภาษาบาลีที่ใช้ในภาษาไทยได้

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มุ่งมันในการทำงาน

2. รักความเป็นไทย

         - คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

1. มีความสามารถในการสื่อสาร

            2. มีความสามารถในการคิด

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ

- การตรวจใบงานที่ ๔ เรื่อง จำแนกคำที่มาจากภาษาบาลี

เครื่องมือ

- คำถาม

- ใบงาน

- ใบความรู้

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โน้มน้าวใจให้เชื่อถือ
ชั่วโมง โน้มน้าวใจให้เชื่อถือ
เรื่อง พินิจสารบาลี สันสกฤต (1) 9 ส.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)